Jim Beam - nyereményjáték szabályzat

Általános játékszabályzat
és adatkezelési nyilatkozat
Jim Beam márka
Heinemann Testvérek Kft.
 

Amennyiben külön, az adott játékra vonatkozó Játékszabályzat másképp nem rendelkezik a Heinemann Testvérek Kft által üzemeltetett Jim Beam Hungary facebook oldalán https://www.facebook.com/jimbeamhungary illetve instagram oldalán https://www.instagram.com/jim_beam_hungary/ indított nyereményjátékokra (A továbbiakban:”Játék”) a következők vonatkoznak:

Szervező: Heinemann Testvérek Kft., székhely:  2360 Gyál, Gorcsev Iván utca 1Adószám: 10788976-2-13, a továbbiakban Szervező;

A Játék lebonyolításában közreműködik a Bettery Kft (Székhely: 2040 Budaörs Baross utca 89., Cg: 01 09 302878)– a továbbiakban Bonyolító.

A Játék során a Jim Beam Hungary Facebook oldalán https://www.facebook.com/jimbeamhungary illetve instagram oldalán https://www.instagram.com/jim_beam_hungary/  bejegyzés formájában (posztban) feltett kérdésre, játékfelhívásra kell Facebook/Instagram hozzászólás (komment) formájában választ adni.

Sorsolásos játék esetén a Facebook/instagram bejegyzésben (posztban) ismertetett nyeremény(eke)t azok között sorsoljuk ki, akik a megadott határidőn belül teljesítik a bejegyzésben (posztban) és a játékszabályzatban meghatározott részvételi feltételeket.

Részvételi feltételek: a Játékban az a Játékos vehet részt, aki:

  • 18. életévét betöltött, cselekvőképes magyar állampolgár és rendelkezik az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyigazolvánnyal
  • a Jim Beam Hungary Facebook oldalán https://www.facebook.com/jimbeamhungary illetve instagram oldalán https://www.instagram.com/jim_beam_hungary/ oldalán feltett kérdésre adott tippjét, válaszát megírta a játékot meghirdető bejegyzés alatt kommentben / hozzászólásban
  • a tipp beküldésének előfeltétele, hogy a Játékos elfogadja a Játékszabályzatot és Adatkezelési Feltételeket
  • a Játék befejezésének napján élő Facebook / Instagram regisztrációval (fiókkal) rendelkezik

A Játékban minden Játékos csak egyszer tippelhet (kommentelhet) érvényesen. Amennyiben egy Facebook/Instagram felhasználótól több tipp (komment) érkezik, akkor a legutoljára beérkezett választ vesszük figyelembe. Érvényes és megegyező tippek (kommentek) esetén a gyorsabban (korábbi időpontban) beérkezett tipp(ek) (kommentek) beküldője a Nyertes.

A nyereményt mindig az aktuális Facebook/Instagram bejegyzésben (posztban) ismertetjük. A Nyertes(eke)t az üzenőfalon keresztül, illetve Instagram hozzászólás (komment) formájában értesítjük, legkésőbb a Nyertes(ek) kiválasztását követő 2 munkanapon belül.

A nyeremény átvételével kapcsolatosan a jelentkező Nyertes(ek)nek privát Facebook/Instagram üzenetben adunk tájékoztatást. Ha a nyeremény átvételéhez a Nyertes(ek) részéről további információ megadása szükséges, akkor a kérdéseket a Szervező Privát Facebook / Instagram üzenetben fogalmazza meg. Amennyiben a Privát Facebook/ Instagram üzenetben történt kapcsolatfelvételtől számított 72 órán belül a Nyertes(ek)től nem érkezik válasz, akkor Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményt ne adja át vagy a helyes megfejtést beküldők közül pót Játékost sorsoljon, vagy az időben a következő leggyorsabban válaszoló Játékost léptesse helyébe.

Általános rendelkezések

Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzatban rögzített feltételeknek, úgy a Szervező az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. A Játékos a tipp Facebook/Instagram hozzászólásban (kommentben) történő megküldésével egyidejűleg elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Játékszabályzatban rögzített Részvételi Feltételeket és azokat feltétel nélkül elfogadta. Amennyiben a Játékos a Részvételi Feltételeket - annak bármely rendelkezése tekintetében - nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékból kizárásra kerül.

A Részvételi Feltételeket tartalmazó Játékszabályzatot a Szervező az irobot.hu internet címen teszi közzé. A Szervező biztosítja a Szabályzat előbbiek szerinti – folyamatos – elérhetőségét.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a játékból bárkit indoklás nélkül kizárjon.

Ha a Facebook / Instagram bejegyzésben (posztban) Szervező másképp nem rendelkezik, akkor a nyeremény(eke)t a Szervező biztosítja, illetve a nyeremény(ek) utáni adó és járulékterheket, valamint a nyeremény átadásával összefüggő költségeket Szervező fizeti meg. A nyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő költségek és kiadások a Nyertes(eke)t terhelik.

A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Játékban való részvétel önkéntes.

A Nyertes(ek) vállalja(k), hogy Szervező a nevét(üket), a nyerés tényét, illetve a nyeremény(eke)t Facebook /  Instagram bejegyzésben kizárólag a Játékkal kapcsolatban közzétegye, az erre vonatkozó adatvédelmi nyilatkozat és rendelkezések szerint.

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő, illetve a Játékosok vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

Kizárt személyek

A Játékot a Heinemann Testvérek Kft szervezi. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező munkavállalói, a Játékkal kapcsolatos feladatokat ellátó megbízottjai és alvállalkozói, továbbá az előbbiek közeli hozzátartozói, élettársaik, illetve akik a Játék marketing céljainak megvalósulásában közvetlen szerepet vállalnak, valamint azok közeli hozzátartozói a Ptk. 685. § b) pont szerint.

A Jim Beam Hungary facebook oldalán https://www.facebook.com/jimbeamhungary illetve instagram oldalán https://www.instagram.com/jim_beam_hungary/ indított promóciók függetlenek a Facebooktól / Instagramtól, a Facebook / Instagram nem támogatja és nem vesz részt bennük, a játékokat kizárólag a Szervező indítja. Fenntartjuk a jogot a Játékszabályzat módosítására.

Adatvédelem, adatvédelmi nyilatkozat

Szervező és Bonyolító Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A Játékos által megadott személyes adatokat Szervező bizalmasan, a hatályos uniós és magyar jogszabályokat és ajánlásokat maradéktalanul betartva kezeli, a Játékos személyhez fűződő jogait mindenkor tiszteletben tartja. A Játékkal összefüggő adatkezelői feladatokat az üzemeltető látja el, míg az adatkezelés során Bonyolító adatfeldolgozói feladatokat lát el.

Szervező megtesz minden lehetséges intézkedést a személyes adatok biztonságáért; az adatkezelés során tudomására jutó adatokat a lehető legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli, a hatályos jogszabályok által lehetővé tett minden módon megvédeni azokat a különböző kockázatoktól, így különösen: jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól

Jelen adatvédelmi nyilatkozatban írtak összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, különös tekintettel a következőkre:

Ø a 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ­szabadságról (Infotv.);

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör­ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK.

A Játékban való részvétel és adatszolgáltatás önkéntes. A Játék során esetlegesen szolgáltatott személyes adatokat a Szervező a Játékosoknak a tipp vagy válasz Instagram hozzászólásban történő megküldésével adott felhatalmazása alapján abból a célból kezeli és dolgozza fel, hogy a Játék nyertesének a nyereményt kézbesítse.

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatai kizárólag abban az esetben kezelhetőek jogszerűen, ha ahhoz Ön hozzájárul. Amennyiben személyes adataidat nem kívánja megadni, illetve azok kezeléséhez nem kíván hozzájárulni, az adatszolgáltatást, illetve hozzájárulását megtagadhatja, azáltal, hogy a Játékban nem vesz részt, vagy adatait nem adja meg, a rendszerbe azokat nem viszi be.

Szervező tájékoztatja a Játékosokat, hogy az adatkezelés a Játékos hozzájárulásán alapul (2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja). Az adatszolgáltatás önkéntes, mindazonáltal a Játékban történő részvétel a jelen szabályzatban meghatározott adatok közlését szükségessé teszi.

Szervezőnek az alábbiakban meghatározott személyes adatokra van szüksége, amelyek rendelkezésre bocsátása Ön, mint a Játékban résztvevő személy részéről önkéntes.

Szervező a Játék lebonyolítása, a nyeremények átadásának regisztrálása és a nyertesek nevének közzététele érdekében kezeli az adatokat.

Szervező a következő adatokat kezeli:

Játékos teljes neve, telefonszáma, postázási címe

A Játékban való részvétellel a Játékos egyidejűleg elfogadja jelen tájékoztatóban rögzítetteket.

Tekintettel az előbb írtakra, a felhasználó elfogadja, és kifejezetten kijelenti: hozzájárul ahhoz, hogy az üzemeltető a megadott személyes adatok tekintetében adatkezelést végezzen, illetve, hogy személyes adatait kezelje.

Az adatkezelés jogalapja (az Infotv. fent hivatkozott szakasza mellett): az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bek. B) pont.

A Játékos a megadott adatokat bármikor módosíthatja vagy azok törlését kérheti a Szervezőtől.

Játékosok hozzájárulnak ahhoz, hogy az általuk megadott személyes adatok valódiságát Szervező a nyeremény átadását megelőzően, amennyiben ez szükséges - személyazonosító igazolvány alapján - leellenőrizze.

A Játékos(ok) a tipp vagy válasz Facebook / Instagram hozzászólásban történő megküldésével minden tekintetben elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését, a Szervező pedig szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

Az adatkezelés időtartama: A Szervező a Nyeremény(ek) átvételét követő 2. naptári hónap végéig kezeli a Játékos(ok) Játék során megadott adatait.

Szervező a következő társaságokat vonja be a Játék lebonyolítása érdekében az adatkezelésbe:

- Bettery Kft (Cégjegyzékszám: 01 09 302878)

- GLS General Logistics Systems Hungary Kft (Cg: 13 09 111755)

Játékos kérelmezheti a tájékoztatást adatai kezeléséről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről; továbbá kérheti adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését vagy zárolását. Szervező a tájékoztatást a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül teljesíti. A Játékkal összefüggő adatvédelemi kérdéseket az üzemeltető következő email címre lehet megküldeni:   webshop@heinemann.hu

Amennyiben Játékos az adatkezelést sérelmesnek tartja, tiltakozhat azok kezelése ellen, valamint bírósági jogorvoslatot kezdeményezhet, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

Játékos kötelességet vállal arra, hogy az űrlap kitöltése során kizárólag saját adatait rögzíti, és ezen adatok a valóságnak megfelelnek. Az adatok valódiságáért Játékos felel. Amennyiben a Játékos valótlan adatokat rögzít, vagy más személy adatait adja meg, a vonatkozó és polgári jogi, büntetőjogi és szabálysértési szabályok szerint felel.

Szervező fenntartja jelen szabályzat egyoldalú módosításának jogát.

A Játékszabályzattal és az Adatvédelmi rendelkezésekkel összefüggő esetleges jogvitákban a magyar jogszabályok irányadóak, és a Pp. szabályai szerinti magyar bíróságok illetékesek.

 

Hatályos: 2024. 03.01.

Hírek

expand_less