Adatvédelmi nyilatkozat

 

 • Név: Heinemann Testvérek Kereskedelmi Kft.
 • Székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy út 30.
 • Levelezési cím: 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy út 30.
 • Telefonszám: +36-24-525090
 • E-mail cím: info@heinemann.hu

A Szolgáltató által végzett személyes adatok kezelésére különösen az alábbi szabályok irányadóak:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.);
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.);
 • európai uniós jogi aktusok, amennyiben azok közvetlenül alkalmazandóak, különösen a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/45/EK irányelv;
 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságának ajánlásai.
 • A honlap bármilyen adat nélkül látogatható. Amennyiben a felhasználó még nincs 18 éves, kérjük adatait ne ossza meg és ne lépjen be a honlapra. Az internet sajátosságából adódóan a Szolgáltatónak nincsen lehetősége meggyőződni az oldalt látogató személy életkoráról. Erre a lap megjelenése előtt a látogató figyelmeztetést kap.

Az On-line Szolgáltatónál a honlapon történő megrendeléssel Felhasználó kifejezetten, az Általános Szerződési Feltételek szerint hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató kezelje a Felhasználó által megadott személyes adatait. Az adatkezelés magában foglalja az adatok szükséges tárolását, illetve azoknak a Kiszállítást végző szállító részére történő részleges/szükség szerint átadását (Szállítónak a Szolgáltatóval a kiszállítás céljából kötött szerződés alapján szállítási címként kiadott adatok alapján. ).

Mind az adatfeldolgozó, mind az adatkezelő partnerekkel a Szolgáltató olyan szerződéseket köt, amelyekben e partnerek vállalják a részükre átadott személyes adatok vonatkozó jogszabályoknak megfelelő kezelését és titoktartást.

A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

A Webáruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.

 A Felhasználó Weblapra történő látogatásával illetve a Weblap szolgáltatásainak igénybevételekor hozzájárul személyes adatainak adatkezelő partnerekhez történő továbbításához, továbbá tudomásul veszi a tájékoztatást személyes adatainak a Szolgáltató által igénybe vett adatfeldolgozók számára történő továbbadásához.

A Szolgáltató általi Elektronikus adatközlésnek és kezelésnek minősül bármely információs társadalommal összefüggő szolgáltatás vagy - a beszédcélú telefonhívás kivételével - elektronikus hírközlés útján közölt, a Felhasználót érintő bármely adat.

Társaság adatkezelési céljai:

 • A Felhasználókkal fennálló jogviszonyok kapcsán jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése, a jogviszonyokkal kapcsolatos érdekérvényesítés, a jogviszonyhoz kapcsolódó kommunikáció;
 • Ügyfélszolgálati funkciók ellátása;
 • Hírlevelek küldése, közvetlen üzletszerzés végzése regisztrált felhasználóknak;
 • A Weboldal látogatottságának számszerűsíthetősége, az ott elérhető Szolgáltatások kapcsán statisztikák készítése;
 • A Szolgáltatások védelme az illetéktelen behatolás ellen;
 • a Weboldal felhasználói interfészének ergonómiájának, az azokon keresztül elérhető Szolgáltatásoknak a fejlesztése;
 • a Weboldalon reklámot elhelyező partnerek kiszolgálása a Weblapon elhelyezett ajánlatok működőképességének és relevanciájának biztosítása érdekében.

A Szolgáltató által az on-line webshopban/honlapon keresztül az Általános Szerződési Feltételek feltételei szerint a honlapon történő regisztrációhoz, bejelentkezéshez, vásárláshoz számlázáshoz, szállításhoz Felhasználó által önként szükséges megadni az alábbi adatokat:

a) regisztrációhoz

 • magánszemély teljes neve,
 • lakcíme, ha eltérő, akkor szállítási címe is
 • e-mail címe
 • telefonszáma

b) vásárláshoz

 • magánszemély teljes neve,
 • lakcíme, ha eltérő, akkor szállítási címe is
 • e-mail címe
 • telefonszáma
 • alkoholtartalmú italok rendelésekor a Felhasználó születési éve, hónapja, napja

c) számlázáshoz

 • számlázás ideje
 • magánszemély teljes neve,
 • lakcíme

d) kiszállításhoz

 • szállítás napja
 • magánszemély teljes neve,
 • lakcíme, ha eltérő, akkor szállítási címe is
 • a számla
 • szállított termék adatai (fajta, db.)
 • telefonszáma
 • alkoholtartalmú italok rendelésekor a Felhasználó (azonos a Vevővel) születési éve, hónapja, napja

  A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti csak a Felhasználó azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.

 A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

 A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

  A szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet.

 Az igénybe vevőnek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítva van és jogában áll, hogy a személyét érintő adatkezelést megtilthassa.

 A felhasználó személyes adatai nem kapcsolhatók össze az igénybe vevő azonosító adataival és hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, vagy a jogszabályban meghatározott egyéb időpontig, de legalább a feltöltött hirdetésre igénybe vett Szolgáltatásra vonatkozó szerződés megszűnéséig, vagy a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, törvényben meghatározott esetekben azt követően a cél megvalósulásáig.

 A meghatározott célokból kezelt adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően, vagy az igénybe vevő így rendelkezik. Törvény eltérő rendelkezése hiányában az adattörlést 5 munkanapon belül a Szolgáltató elvégzi.

  A külön törvényben meghatározott tájékoztatáson kívül a szolgáltatónak biztosítja, hogy az igénybe vevő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

Az oldalunkon tett látogatásokról statisztikát készítünk, ami azt a célt szolgálja, hogy rendszerünket fejleszthessük, a weboldalt, lehetőségeinkhez mérten a felhasználók igényei szerint alakíthassuk. Az így felhasznált adatokat anonim formában kezeljük, azt nem kapcsoljuk össze a vásárlók, látogatók tényleges adataival. Az így birtokunkba került anonim adatokat sem adjuk ki harmadik félnek.

 A Szolgáltató által az on-line webshopban/honlapon keresztül az Általános Szerződési Feltételek feltételei szerint a honlapon történő regisztrációhoz, bejelentkezéshez, vásárláshoz számlázáshoz, szállításhoz szükséges adatok:

 Az on-line megrendelés egyben az jelenti, hogy a Felhasználó tudomásul veszi, hogy mivel a személyes adatok felvételére a Felhasználó hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítés céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából – ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll – további külön hozzájárulása nélkül, valamint a hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti.

Adatvédelmi kapcsolat, panasz előterjesztés helye:

Fogyasztónak minősülő személy által tett panaszbejelentések kivizsgálása esetén az alábbiakban felsorolt adatok kezelése kötelező, minden egyéb esetben az ügyfélszolgálat igénybevételével önkéntes, és a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul:

 1. panasz bejelentőjének neve, címe, továbbá a panasz bejelentésekor a panaszos által megadott egyéb adatok;
 2. panasz előterjesztésének helye, ideje, módja;
 3. panasz részletes leírása;
 4. panaszos által bemutatott egyéb bizonyítékok, ezek jegyzéke;
 5. a panaszos számára megküldött válaszlevél másolata;
 6. panaszos telefonszáma;
 7. beszélgetés hanganyaga, amennyiben ilyen telefonszám van, és a panaszos használja.

Amennyiben a panaszos szóbeli panaszt jelent be és annak azonnali kivizsgálása nem lehetséges, vagy ha a Felhasználó a panasz Szolgáltató általi kezelésével nem ért egyet, akkor az adatok jegyzőkönyvben kerülnek rögzítésre.

Az ügyfélszolgálat igénybevétele során megadott adatok kezelésének célja a panasz, illetve a bejelentésben feltett kérdés megválaszolása, kivizsgálása, kezelése, továbbá a Felhasználó tájékoztatása a Szolgáltató érdemi válaszáról.

A panasz elbírálása:

A Felhasználó kérheti adatai helyesbítését, ha azok nem felelnek meg a valóságnak.

A Szolgáltató a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat törli, ha:

 • az adatkezelés jogellenes;
 • a Felhasználó az adatok törlését kéri;
 • A Felhasználó személyes adata hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 • az adatkezelés célja megszűnt;
 • azt bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

 

A panasz, jogorvoslat előterjesztés helye:

 • Név: Heinemann Testvérek Kereskedelmi Kft
 • Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy út 30.
 • Levelezési cím: 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy út 30.
 • Telefonszám: +36-24-525090
 • E-mail cím: info@heinemann.hu

Az érintett Felhasználó a jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentést tenni vagy – választása szerint – a Szolgáltató székhelye vagy az érintett a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulni. A Felhasználó, a döntés közlésétől, vagy az elmulasztott határidő utolsó napjától számított 30 napon belül a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulhat.


A Szolgáltató tájékoztatója a cookie-k (sütik) használatáról

 A Szolgáltató által üzemeltetett weboldalakra való belépésekor a weboldal (http://www.heinemann.hu) automatikusan elmenthet információkat a Felhasználó számítógépéről, vagy a böngészésre használt tabletjéről, okostelefonjáról. Erre a célra ún. számítógépes “sütiket” (cookie) használunk.

 A cookie egy rövid szöveg, amelyet a felkeresett webhely küld el böngészőjébe. Segítségével a webhely megjegyzi a látogatásával kapcsolatos információkat, például a Felhasználó által használt nyelvet és egyéb beállításokat. Ezáltal gördülékenyebbé válhat a következő látogatás, és könnyebb lesz a webhely használata, kényelmesebbé teszik az internetes böngészést, fokozzák a felhasználói élményt.

 Többféle célra használjuk fel a cookie-kat. Használatukkal például megjegyezzük a biztonságos keresésre vonatkozó beállításait, számláljuk, hogy hány látogató érkezett az adott oldalra, megkönnyítjük az oldalunkon való regisztrációt.

Ezek a cookie-k nem tárolnak személyes adatokat, például a Felhasználó nevét, címét vagy fizetési adatait. Ha mégis szeretné letiltani, blokkolni vagy törölni a cookie-kat honlapunkról, böngészője segítségével megteheti. Fontosabb böngészők cookie beállításait itt érheti el:

A Google által használt cookie-k típusáról itt tájékozódhat.

A cookie-król, működésükről a következő forrásokból szerezhet további információkat.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget az ebben a tájékoztatóba belinkelt, külső honlapok tartalmáért.

Záró rendelkezések

Amennyiben nem ért egyet a fentiekkel, kérjük, ne használja a Weblapot.

Amennyiben az adatvédelemmel kapcsolatban további kérdései lennének, kérjük, lépjen kapcsolatba munkatársunkkal.

A SZOLGÁLTATÓ fenntartja magának a jogot jelen Adatvédelmi tájékoztató egyoldalú megváltoztatására. Ilyen esetben a változás tényét a Szolgáltató honlapján jelzi. Az Adatvédelmi TÁJÉKOZTATÓ mindenkori aktuális változata a Weboldal megfelelő menüpontjában mindenkor elérhető.

Felhasználó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság nyilvántartásába történő bejelentkezése szerint kezdi meg a www.heinemann.hu webshop tevékenységét.

Adatkezelés nyilvántartási számok:

 • NAIH-92741/2016 (hírlevél)
 • NAIH-92742/2016 (webáruház üzemeltetés)

Az adatkezelőnek a nyilvántartási számot az adatok minden továbbításánál, nyilvánosságra hozásánál és az érintettnek való kiadásakor fel kell tüntetnie.

Hírek

 • Ünnepi ír ínyencségek - Szent Patrik napjára!

  Ünnepi ír ínyencségek - Szent Patrik napjára!

  Március 17-én hagyományosan a világ minden pontján zöldbe öltözött emberek lepik el az utcákat: az írek, az ír származásúak, valamint az írekkel szimpatizálók hatalmas dínom-dánommal ünneplik Szent Patrik napját. A Heinemann kínálatában is számos ír különlegességet találhatunk, a Connemara ír whiskeytől kezdve a Baileys likőrös pralinékon át a Guiness sörös, trüffelkrémes csokigolyókig, amiket ilyenkor mindenképp érdemes kipróbálni.

  tovább
 • Hogyan hozza létre a Jelly Belly a furcsa ízeket?

  Hogyan hozza létre a Jelly Belly a furcsa ízeket?

  A Jelly Belly története egészen visszanyúlik 1869-ig.

  Ha Harry Potter-rajongó vagy, akkor kétségtelenül ismered a Bertie Bott's Every Flavour Beans-t, azaz a Bogoly Berti-féle Mindenízű Drazsét. Ahogy azt a neve is sugallja, a dobozokban sokféle ízű drazsé, azaz bab van, de nem csak finomak, hanem egészen furcsa ízvilágú drazsék is. A banán-, citrom- és áfonya ízű babok mellett van feketeborsos, fülzsír-, fika-, földigiliszta- és hányás ízű zselés bab is.

  tovább
expand_less