Facebook Játékszabályzat

JÁTÉKSZABÁLYZAT - 2020.10.27.

Sierra Tequila & Hédinke nyereményjáték

2020.10.27.-tól 2020.11.04. 12:00 óráig tartó "Sierra Tequila & Hédinke" Youtube halloween-i nyereményjátékhoz

 

A játék időtartama: 2020.10.27.-tól 2020.11.04. 12:00

A sorsolás időpontja: 2020.11.04. 14:00 óra

A sorsolás a véletlenszerűség elvét lehetővé tevő online gépi sorsolás útján kerül lebonyolításra. A sorsolás nem nyilvános.

A pályázat kiírója:

Heinemann Testvérek Kft. ( Székhely: 2360 Gyál, Gorcsev Iván utca 1., cégjegyzékszám: 13 09 125883, továbbiakban: „Kiíró”)

A Nyereményjátékban való részvétel feltétele:

A Játékos a posztban leírtak szerint cselekszik.

***HALLOWEEN-I NYEREMÁNYJÁTÉK***

Írjátok meg kommentben a kedvenc Haloweeni szokásotokat és 3 szerencsés nyertest sorsolunk.

A játékban kizárólag 18 éven felüliek vehetnek részt.
Játékszabály:Sierra Tequila facebook oldalán

A kérdésre a Sierra Tequila által szponzorál „ Hédinke” nevű Youtube csatorna à videója alatti komment formájában beérkezett érvényes és helyes pályázatok beküldői közül 3 fő nyertest sorsolunk ki. Az érvényes és helyes pályázatot beküldők közül véletlenszerűség elvét lehetővé tevő online gépi sorsolással kerülnek ki a nyertes Játékosok.  A játékban való részvétel feltétele, hogy a válasz a bejegyzés alá komment formában érkezzen. A helyesnek és érvényesnek minősített válaszok megítélésében a Kiíró döntése az irányadó, az ellen a Játékos nem jogosult fellépni. Egy játékos egy darab pályázattal vehet részt a játékban.

A Játékosok a Youtube regisztráció során megadott és a Játékban történő részvételükkel a Kiíró rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Kiíró érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, Youtube profil törlése, stb.) Kiírót semmilyen felelősség nem terheli.

Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

Visszaélés gyanújának esetében a Kiírónak jogában áll a Játék menetét felülbírálni, és indokolt esetben akár Játékosokat kizárni. Kiíró a feltételezhetően nem valós adatokkal résztvevő Játékosokat automatikusan kizárja a Játékból.

Kiíró kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját Youtube profilon keresztül küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Youtube profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos Youtube profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Kiíró mindennemű felelősségét kizárja.

A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Kiírón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Kiíró az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Kiíró megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

A Játékból – a Kiíró megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált Youtube profilokkal vagy nem létező személyeket tartalmazó Youtube profillal vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Kiírónak okoztak.

A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) a Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen feliratot tartalmaznak, (vi) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (vii) reklám értékűek, (viii) a Szervező jó hírnevét sértik, (ix) sértik valamely 3. személy szerzői jogát, (x) jogsértőek. A Pályázat tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos Pályázatát (kommentjét) a Weboldalról eltávolítsa és a Játékost a Játékból vagy a Weboldalról kizárja.

Nyeremények 3 nyertes részére:

 • 1 db 1 literes Sierra Tequila Silver/ nyertes
 • Brandingelt shotos pohár
 • Brandingelt tornazsák

A nyeremények másra át nem ruházhatóak, készpénzre át nem válthatóak. A nyeremények utáni SZJA. fizetési kötelezettséget a Kiíró viseli, azonban egyéb esetlegesen felmerülő költségek a Játékost terhelik.

Kiíró a nyeremény tekintetében összesen 3 fő tartaléknyertest sorsol. A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, amennyiben a nyertesek, vagy a sorrendben előttük lévő tartaléknyertesek, illetőleg azoknak Pályázata a jelen szabályzatban leírt bármely feltételnek nem felel meg és kizárásra kerül, illetve a jelen játékszabályzatban foglaltak alapján kerül a pályázata kizárásra.

 

Egyéb rendelkezések:

A játékban kizárólag 18 éven felüli, állandó, bejelentett magyarországi lakóhellyel rendelkező, nem cselekvőképtelen természetes személyek vehetnek részt.

A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Kiíró vagy a Lebonyolító vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek Ptk. 8:1§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói; a Kiíró megbízásából a nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek Ptk. 8:1§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

Kiíró a Játékosok által megadott személyes adatok valóságtartalmáért nem felel, és azokat a Játékossal való kapcsolatfelvétel útján nyertességétől függetlenül is jogosult ellenőrizni.

A Kiíró a sorsolást követő 2 munkanapon belül értesíti a nyertes Játékosokat a „Hédinke” Youtube oldalon à https://www.youtube.com/c/H%C3%A9dinke. Az Értesítés ezen módjához valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. A nyertes Játékosok az Értesítést legkésőbb 3 munkanapon belül kötelesek visszaigazolni és megadni a Nyeremény átadásához szükséges személyes adataikat (teljes név, e-mail cím, magyarországi kézbesítési cím, telefonszám). Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és helyébe tartaléknyertes lép.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyereménye átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

A Játékos pályázatának hiányosságáért/hibájáért, a nyeremény elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés során keletkezett károkért a Kiíró és a szervezésben részt vevő cégek nem vállalnak felelősséget. Játékos tudomásul veszi, hogy Kiíró a Játék során bekövetkező technikai problémákért, illetve a rendszer, szerver túlterheltségéből eredő leállásokért, nehézségekért nem vállal felelősséget.

A Kiíró nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása, vagy bármely más, a Kiírónak fel nem róható technikai hiba, akadály miatt a Játékban való részvétel, így különösen – az oldalra tagként történő bejelentkezés, illetve a Pályázatok beküldése késedelmet szenved, vagy nem valósul meg.

A Kiíró fenntartja a Játék szabályai és mechanizmusa, nyereményei megváltoztatásának jogát. A Kiíró kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.

Kiíró jogosult kizárni Játékból azt a játékost, aki a játékban tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.

Amennyiben a Játék során visszaélés vagy sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Kiíró fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy törölje.

A Játékos a Játékban való részvétellel automatikusan elfogadja jelen részvételi és adatkezelési szabályzatot és feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét, e-mail címét, lakcímét nyertessége esetén a nyertes-lista kommunikálásához, illetve a nyeremény átadásához, átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait, a Kiíró és a nyereményjáték lebonyolításában résztvevő személyek a nyereményjáték lebonyolítása céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeljék; feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Kiíró jelen Játék lebonyolítása során felhasználja, továbbá, hogy azokat az általa adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa.

Adatfeldolgozó: Heinemann Testvérek Kft.

Cím: 2360, Gyál, Gorcsev Iván utca 1

Tel.: +36 29 920 940

E-mail cím: webshop@heinemann.hu

Kiíró szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Kiíró bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését vagy helyesbítését az alábbi címeken: 2360, Gyál, Gorcsev Iván utca 1. címen vagy a webshop@heinemann.hu e-mail címen. Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Kiíró által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve – választása szerint a Kiíró székhelye, vagy a Játékos lakóhelye szerint bírósághoz fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Posta cím: 1530 Budapest, Pf.:5

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon:+36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

honlap: www.naih.hu

Kiíró fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált Youtube profilok létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

Ha a Játékos a pályázat beküldése (komment írás) közben bezárja a böngésző ablakot vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Kiíró semmilyen felelősséget nem vállal.

Kiíró kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

Kiíró fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Kiíró a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

Játékos a játékban való részvétellel a játékszabályzatot automatikusan elfogadja. 

Budapest, 2020.10.27.

 

Heinemann Testvérek Kft.

Kiíró

 

Hírek

 • Hogyan készül a Bourbon lépésről lépésre?

  Hogyan készül a Bourbon lépésről lépésre?

  Valójában a kérdésre a válasz egyszerű. A kukoricából és egyéb gabonákból cefrét készítünk, amihez élesztőt adunk, ami a cukrot alkohollá erjeszti, és ezt lepároljuk majd tölgy fahordókban érleljük. Pofonegyszerű.

  tovább
 • Hogyan lett a vodka a világ legnépszerűbb szeszes itala?

  Hogyan lett a vodka a világ legnépszerűbb szeszes itala?

  Szinte hihetetlennek hangzik, de tény, a XX. század elejéig a világ jelentős részén teljesen ismeretlen ital volt a vodka, amely először az orosz forradalom “mellékhatásaként” kezdte meghódítani a nyugati civilizációt. 1917 után ugyanis a bolsevik terror elől menekülve az orosz arisztokrácia, a polgárság és a művészek köréből is szép számú emigráns szóródott szét nyugaton, és ők az új környezetben sem akarták nélkülözni kedvelt „vizecskéjüket”. 

  tovább
expand_less