Facebook Játékszabályzat

JÁTÉKSZABÁLYZAT

 

„Maker’s Mark hungary” Facebook rajongói oldalon szervezett nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata

 1. A nyereményjáték szervezője

A „Maker’s Mark hungary” rajongói oldalon szervezett fogyasztói játék (a továbbiakban: „Játék”) szervezője a Heinemann Testvérek Kft. (székhely: 2360 Gyál, Gorcsev Iván u.1 cégjegyzékszám: 13 09 125883, adószám: 10788976213, a továbbiakban: „Szervező”).

A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést a Szervező, mint adatkezelő (a továbbiakban: "Adatkezelő"), a Játék lebonyolításához kapcsolódó egyéb feladatokat, továbbá az adatfeldolgozást Bartha Álmos egyéni vállalkozó (székhely: 2009 Pilisszentlászló, Tölgyfa utca 23, adószám:6869435-1-33; nyilvántartási szám: 52115837 ) mint Adatfeldolgozó (a továbbiakban: „Lebonyolító”) végzi.

A Játék során Adatkezelőnek minősül a Facebook Ireland Ltd. (székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írország) is, amely társaság a Facebook felületen biztosítja a nyereményjáték működését. A Facebook önálló adatkezelőnek minősül, melynek keretében az adatkezelés célját és kereteit önállóan határozza meg, az adatkezelésért önálló felelősséggel tartozik. A Facebook szintén saját adatvédelmi tájékoztatóval rendelkezik (https://www.facebook.com/privacy/explanation). A Játék során szintén adatkezelőnek minősül a Typeform SL. (Calle Bac De Roda (LO) 163, 08018, Barcelona, Spanyolország) is, amely a Játékban szereplő kvízmester, Bartha Álmos által működtetett QuizNight.hu oldalán a kvíz felület működtetéséhez ad felületet. A Typeform SL szintén saját körben határozza meg adatkezelési céljait, valamint saját adatvédelmi tájékoztatóval rendelkezik (https://admin.typeform.com/to/dwk6gt).

 1. Kik vehetnek részt a játékban?

2.1. A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött devizabelföldi, magyar lakcímmel és a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, a 2.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, továbbá saját Facebook profillal (a továbbiakban: „Facebook profil”) rendelkező természetes személy (a továbbiakban: „Játékos”), aki a Játék időtartama alatt a 4.1. pontban írtaknak megfelelően teljesíti az adott posztban meghirdetett feladatot.

A Játékos a részvétellel kifejezetten elfogadja a jelen játékszabályzatban („Játékszabályzat”), valamint a Facebook által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul ahhoz, hogy a játék során megadott nevét (csapatnevét), valamint nyertesség esetén, a Játékossal való kapcsolatfelvételt követően a Játékos teljes nevét, telefonszámát, e-mail címét, születési idejét, lakcímét az adott Játékkal összefüggésben a lenti adatvédelmi tájékoztatásnak megfelelően kezelje. Játékos a részvétellel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az előbbiekben felsorolt személyes adatait a jelen Játékszabályzatban (ideértve a 12. pontban foglalt adatvédelmi tájékoztatás tartalmát is) írtak szerint, a jelen Játék lebonyolítása, illetve nyertesség esetén a kapcsolatfelvétel és a nyeremény átadása céljából felhasználja.

2.2. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, a Lebonyolító, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

 1. A Játék időtartama

A Játék 2020. június 14-én kerül megrendezésre.

2020.június 14. napján 19 óra 00 perc 01 mp-től 2020. június 14. napján 20 óra 30 perc 00 mp-ig tart. A Játékosok által benyújtott pályázatok (a továbbiakban: „Pályázatok”) beérkezésének határideje 2020. június 14. 20 óra 30 perc 00 másodperc. A jelentkezéseket ezen időszak alatt lehet megtenni.

 1. A Játék menete

4.1.A Játékban a Játékos az alábbiak szerint vehet részt:

A Játékban való részvételhez:

 • A Játékos keresse fel a Szervező Facebook oldalát (https://www.facebook.com/makersmarkhungary , a továbbiakban: „Rajongói oldal”)
 • a Rajongói oldalon közzétett Facebook live videó elindulásakor a megadott linken regisztrálja magát vagy csapatát a neve és e-mail címe megadásával és a jelen Játékszabályzat és az adatvédelmi tájékoztató elfogadásával. A Szervező rögzíti, hogy csapat részvétele esetén egyetlen Játékos regisztrációja szükséges, a csapat további tagjai nem regisztrálnak. A regisztrációval a Játékos egyúttal kijelenti, hogy rendelkezik a csapat tagjaitól származó, a regisztrációhoz szükséges felhatalmazással, továbbá hogy a csapat valamennyi tagja megfelel a Játékosokra vonatkozó feltételeknek, ideértve különösen a 2. pont szerinti feltételeket is. A csapat tagjai közötti kommunikáció elősegítésére bármely eszköz, online vagy telefonos eszköz segítségül hívható.
 • Ugyanitt válaszolja meg a 35 kérdést a megadott időkereten belül. (a továbbiakban „Pályázat”). A Szervező rögzíti, hogy 1 kérdés megválaszolására kb. 1 perc áll rendelkezésre minden Játékos számára. A válaszok tetszőlegesen sorrendben módosíthatók, amíg a teljes időkeret le nem telik.

Az időkeret letelte után a helyes válaszok bemutatásra kerülnek a rajongói oldalon futó Facebook Live videóban. Eredményhirdetésre az ezt követő 24 órán belül kerül sor.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
Amennyiben a Játékos jelen Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

4.2. A Játékosok a 2.1 pont szerint rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért a Szervezőt, illetve Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost – saját, önálló döntése szerint – a Játékból kizárhatja. Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból.

4.3. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által regisztrált vagy nem valódi adatokat tartalmazó e-mail cím megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult írásbeli hozzájárulását, a megfelelő jogosulti hozzájárulás esetleges hiánya miatti következményekért kizárólag Játékos felelős, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja. Egy Pályázatot a Lebonyolító csak egy alkalommal fogad el érvényes pályázatnak. A Játékos a Játékban történő részvétellel és a Pályázat feltöltésével a Pályázat tartalmának tekintetében kizárólagos, időben és területileg, valamint a felhasználás módja és mértéke tekintetében korlátlan, harmadik személy részére átengedhető felhasználási jogot biztosít Szervező részére bárminemű ellentételezés (így különösen díjazás) nélkül.

4.4. A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) pornográf vagy szexuális tartalmúak, (ii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) a Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen feliratot tartalmaznak, versenytárs márkákat vagy termékeket jelenítenek meg, (vi) más, a Szervező által nem gyártott vagy forgalmazott márkát hangsúlyosan jelenítenek meg, (vii) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (viii) reklám értékűek, (ix) a Szervező jó hírnevét sértik, (x) sértik valamely harmadik személy szerzői vagy személyhez fűződő jogát, harmadik személyek személyes adatait jelenítik meg, illetve érdekeit sértik, (xi) jogsértőek, (xii) a Szervező szubjektív megítélése alapján nem illeszkednek a Játék koncepciójába. Szervező az ilyen kommenteket azonnal törölheti, saját döntése szerint.

4.5. A Szervező és Lebonyolító és a Játékban közreműködő partnerei a legnagyobb gondossággal járnak el a rendszer működtetése és a gyűjtött Pályázatok nyilvántartása terén, azonban semmiféle felelősséget nem vállalnak bármilyen technikai, adatkommunikációs hibáért, adatvesztésért vagy az ezekből eredő bármely jogkövetkezményért, vagyoni- és nem vagyoni hátrányokért. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget és kártérítési kötelezettséget kifejezetten kizár.

4.6. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek való megfelelés ellenőrzése végett a Szervező vagy Lebonyolító megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja a Lebonyolító egyoldalú döntése alapján. A Játékból - a Szervező vagy Lebonyolító megítélése alapján - kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen, nem létező személyeket tartalmazó profillal, vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék.

4.7. A Szervező, a Lebonyolító és a Játékban közreműködő partnerei fenntartják a jogot, hogy manipuláció, jogosulatlan Pályázatfeltöltés, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja, továbbá a https://www.facebook.com/makersmarkhungary oldal rendszerébe történő bármilyen jellegű illetéktelen beavatkozás, behatolási kísérlet vagy erre irányuló magatartás esetén a Játékból bárkit indoklás nélkül egyoldalú döntés alapján kizárjanak, vagy a Játékosok regisztrációját, feltöltött Pályázatait részben vagy egészben töröljék.

 1. A nyertesek száma

A Játék időtartama alatt mindösszesen 3 (három) nyertes Játékos kerül kiválasztásra, úgy, hogy a kvíz játékban 3 nyertest hirdet a legtöbb pontszámot elérő Játékosok közül, továbbá a Szervező rögzíti, hogy 2020. június 14. napján Lebonyolító valamennyi résztvevő Játékos közül 1 db plusz nyertest sorsol.

 1. Nyertes kiválasztásának módjai

  A nyertes kiválasztása
 • Eredmény alapján: A játék után a 3 legtöbb pontot elért regisztrált Játékos nyer. A pontozás az alábbiak szerint zajlik: Az első 30 kérdés kérdésenként 1 pontot ér. Az utolsó 5 kérdésre kérdésenként 2 pontot, összesen 10 pontot lehet kapni, de ha ezen 5 kérdés közül 1 kérdésre is rossz válasz érkezik, akkor a Játékos az utolsó 5 pontra automatikusan 0 pontot kap. Amennyiben Játékos nem ad választ ezen 5 kérdés közül valamelyik kérdésre, akkor meghagyja annak a lehetőségét, hogy ebben az utolsó 5 soros kérdésblokkban pontot szerezzen, úgy, hogy ebben az 5 soros kérdésblokkban minden helyes válaszért a pontozás az alábbiak szerint alakul: 1. helyes válaszért 1 pont, második helyes válaszért 2 pont, a harmadik helyes válaszért is 2 pont, a negyedik helyes válaszért szintén 2 pont, az ötödik helyes válaszért pedig 3 pont jár az utolsó 5 kérdésben helyesen válaszoló Játékos részére.

 

A Szervező és Lebonyolító rögzíti, hogy figyelembe veszik, hogy a Pályázat mennyiben egyeztethető össze az alkoholos italok reklámozására vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel és egyéb irányelvekkel, ideértve különösen a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, illetve a Magyar Reklámetikai Kódex rendelkezéseit is.

A Szervező a nyertes kihirdetéséig zárhatja ki a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályban rögzített feltételeknek. Szervező szintén kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki a Játékszabályban foglaltak értelmében nem elérhető. A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékukból kizárják azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

 1. A nyeremény

1.helyezett: 1db limitált Maker's Mark díszdoboz, aminek a brandingelt poharait vörös viaszba mártjuk és a HFL-Maker's Mark egyedi logójával pecsételjük meg + 1db brandingelt szurkolói kéz

2.helyezett: 1db limitált Maker's Mark díszdoboz, aminek a brandingelt poharait vörös viaszba mártjuk és a HFL-Maker's Mark egyedi logójával pecsételjük meg

3.helyezett: 1 üveg Maker's Mark whisky + 1db brandingelt szurkolói kéz

 

 Amennyiben a nyertes Játékos csapatot képvisel, úgy az adott nyeremény a csapat egészét illeti meg. A nyertes Játékos ebben az esetben kötelezettséget vállal arra, hogy az általa átvett nyereményt a csapat rendelkezésére bocsátja.

 1. A nyeremény átvétele

8.1. A nyertes Játékos a nyereményt az alábbiak szerint veheti át:

Lebonyolító a nyertes Játékost a nyereményről elektronikus úton értesíti a https://www.facebook.com/makersmarkhungary oldalon a játék utáni 24 órán belül.

Amennyiben a nyertes Játékos a második értesítésre sem reagál, úgy "nem elérhető"-nek minősül, és kizárásra kerül a Játékból.

Amennyiben Szervező észleli, hogy a nyertes Játékos „nem elérhető” vagy bármilyen okból nem adható át részére a nyereménye, abban az esetben pótnyertes kiválasztására nem kerül sor a Szervező által.

8.2. A nyeremény átvételének módja elektronikus egyeztetés tárgya, miután a nyertes felvette a kapcsolatot adategyeztetés céljából a Lebonyolítóval.

8.3. A nyeremény készpénzre, vagy bármely egyéb kedvezményre, vagy más nyereményre nem válthatóak át. Előre nem látható események bekövetkeztekor a Szervező és Lebonyolító fenntartják a jogot, hogy alternatív nyereményt ajánljanak fel a nyertesnek, azonos értékben azzal, hogy azt a nyertes köteles elfogadni, mint a nyereményt helyettesítő juttatást. A Szervező és Lebonyolító kizárja a felelősségét bármely olyan körülmény miatt, amely a nyeremény átadását követően a felhasználás során, vagy azzal összefüggésben a nyertesnél, illetve harmadik személynél felmerülnek. Szervező és Lebonyolító kizárólag a jelen Játékszabályzat szerinti nyeremény átadására vállal csak kötelezettséget. Az átadásra kerülő nyeremény minőségéért és az azokhoz kapcsolódó szolgáltatásokért a nyereményt a Szervező/Lebonyolító számára biztosító harmadik felet terheli felelősség.

8.4. A Lebonyolító kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt bármely feltételnek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt, Lebonyolítót és a Játékban résztvevő partnereit semmilyen felelősség nem terheli.

8.5. A Játékosok által megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), a kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért a Szervező és Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

 1. Személyi jövedelemadó, költségek

A nyereményhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Az ezen felül esetlegesen felmerülő minden más díj és költség a nyertest terheli. Lebonyolítót a nyeremények fentiek szerinti díjmentes átadásán kívül további semminemű kötelezettség nem terheli.

 1. Vegyes rendelkezések

A Szervező, illetve annak bármely leányvállalata, tulajdonosai, vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nem általa gyártott nyeremény hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti. A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályzatban felsorolt nyereményen túlmenő egyéb nyereményt és legfeljebb annyi nyereményt (ide nem értve a „vis major” esetét) oszt ki, amennyi a jelen Játékszabályzat 5., illetve 7. pontjában szerepel.

A Játékosok a jelen Játékban való részvételükkel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező publikálja a Játékosok nevét és profilképét tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audió, fotó és videó anyagokban, különösen a Szervező Rajongói oldalán a Játék lebonyolítása, valamint az eredmény és a sorsolás kihirdetése céljából.

Felkérés esetén ellentételezési igény nélkül vállalják továbbá, hogy rendelkezésre állnak média interjú céljából. A Szervező kérésére a Játékosoknak a fentieket aláírt nyilatkozattal kell megerősíteniük. Nyertesről a nyeremény átvétele során készült hang-, illetve videofelvételt és fényképeket a Szervező reklámcélból, időbeli, térbeli, mód és mértékbeli korlátozás nélkül díjmentesen felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett.

A nyeremény másra át nem ruházható, kereskedelmi forgalomba nem hozható, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem váltható és semmilyen módon nem értékesíthető tovább.
A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Facebook-ot, illetve az azt kezelő szervereket ért külső támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékosok téves üzeneteket kapnak nyereményét, a Játékos/nem Játékos státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal. Szervező, illetve Lebonyolító kizárják a felelősségüket a Facebook rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot bármikor egyoldalúan megváltoztathatja vagy visszavonja külön értesítés és indoklás nélkül.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérjen a Játékostól, illetve – saját, önálló döntése szerint – felfüggessze vagy kizárja a Játékost a Játékból. A Játékból – a Szervező döntése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik bármilyen manipulációval élnek; akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, azon Játékosok, akik esélyeik növelése érdekében több Facebook profillal játszanak, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.
Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékából kizárja azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

A Facebook és a TYPEFORM SL. semmilyen formában nem támogatója vagy szervezője jelen játéknak. Az adatszolgáltatás nem a Facebook vagy a TYPEFORM SL. részére, hanem a Szervező, mint adatkezelő és a Lebonyolító, mint adatfeldolgozó részére történik.

 1. Információ a játékról

A Játékról részletes információk a https://www.facebook.com/makersmarkhungary oldalon érhetők el.

A Játékról nem teljes körű információk érhetőek el a különböző médiában elhelyezett hirdetéseken keresztül. A Játékosok a Játékkal és az üzleti célú juttatásokkal kapcsolatos további információért, ideértve a részletes Játékszabályzat ismertetéséért is a social@heinemann.hu ügyfélszolgálati e-mail címre írhatnak.

 1. Adatvédelmi tájékoztatás

A jelen Adatvédelmi Szabályzat irányadó a Heinemann Testvérek Kft. (székhely: 2360 Gyál, Gorcsev Iván u.1., cégjegyzékszám: 13 09 125883, adószám: 10788976213), által szervezett „Jim Beam” Facebook rajongói oldalon szervezett nyereményjáték. (2020. május 14.).” nyereményjáték (“Játék”) keretében gyűjtött személyes adatok kezelésére (mint „Adatkezelő”).

A Játékkal összefüggésben a megadott adatok feldolgozásáért Bartha Álmos (székhely: 2009 Pilisszentlászló, Tölgyfa utca 23; adószám:6869435-1-33; nyilvántartási szám: 52115837) felel (mint „Adatfeldolgozó”).

 

12.6. A Játékos jogai a kezelt adataival kapcsolatban

Adatkezelők bármikor lehetőséget biztosítanak a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését. Az adatkezelők a tájékoztatás, helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmeket az alábbi elérhetőségeken fogadják: 2360, Gyál Gorcsev Iván u.1. postai címen, vagy a social@heinemann.hu e-mail címen, azonban a helyesbítés, zárolás, törlés kapcsán Szervező csak a komment megjelenését tudja visszavonni, Játékosok saját közösségi fiókjaikért maguk felelnek, a Facebook szerverek által tárolt adatokért Szervező és Lebonyolító kizárják a felelősségüket. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján az adatkezelők által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy az érintett panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve bírósághoz fordulhat. Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a nyeremény átadása előtt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.

12.7. Adatbiztonság

Az adatkezelők megtesznek minden tőlük telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg, azonban a Facebook tárhelyeken tárolt adatok biztonságáért a Facebook mindenkori üzemeltetője felelős, e szervezet adatkezelésére az ő adatvédelmi szabályzata az irányadó.

12.8. Jogérvényesítési lehetőségek

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó mindent elkövetnek, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék. Amennyiben az érintett úgy érzi, hogy ennek az adatkezelő / adatfeldolgozó nem feleltek meg, észrevételét megírhatja a social@heinemann.hu e-mail címre, vagy 2360, Gyál Gorcsev Iván u.1. postai címre. Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.)
 • bíróságnál.

Az érintettek jogorvoslati lehetőségeit – többek között – az Infotv. 14-23. §-ai tartalmazzák.
Az érintettek bármikor tájékoztatást kérhetnek a személyes adataik kezeléséről, amelyet az adatkezelő csak az Infotv. szerinti kivételes esetekben tagadhat meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli, hogy a felvilágosítás megtagadására a törvény mely rendelkezése alapján került sor. Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat, amely az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, de a per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett sérelemdíjat követelhet. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

Budapest, 2020. június 9.

Heinemann Testvérek Kft.

Hírek

 • A tequila titka: a szigorúan ellenőrzött eredet és gyártási technológia

  A tequila titka: a szigorúan ellenőrzött eredet és gyártási technológia

  A tequila népszerűségének és minőségének egyik legfőbb garanciája abban rejlik, hogy gyártását szigorú törvények írják le és szabályozzák. Ezen szabályok betartását ráadásul egy külön kormányhivatal, a mexikói Consejo Regulator del Tequila rendszeresen ellenőrzi, a szabályszegést pedig meglehetősen könyörtelen módon szankcionálja is.

  tovább
 • Mexikó tömény esszenciája, az istenek ajándéka – amit tudnod kell a tequiláról!

  Mexikó tömény esszenciája, az istenek ajándéka – amit tudnod kell a tequiláról!

  Aki a tequila történetének és származásának ősi mítoszait keresi, annak a nyugat-mexikói Guadalajara városának vidékére, Jalisco tartományba kell utaznia. A nauhatl indiánok hajdani földjén élő leszármazottak ma is úgy mesélik, hogy a tequila az „istenek ajándéka”, amely már a világ kezdetén is létezett. Ha belekóstolsz egy igazi, mexikói tequilába, te is átélheted az azték istenek különös, félelmetes lényekkel és sötét titkokkal teli világát. Az élet és a halál körforgásának, az öröm és bánat hullámzásának, a megismerhető és az örökre kiismerhetetlen találkozásának ősi, latin-amerikai mítoszait most is magadba szívhatod minden egyes tüzes korttyal. A tequila ugyanis Mexikó tömény esszenciája.

  tovább
expand_less